VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  spoločnosti Oáza relax, s.r.o. pre účasť zákazníkov v zľavovom systéme s využitím zľavovej karty „VIP CLUB“ v oblasti poskytovania služieb

1./ Výklad pojmov Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie: •VOP–všeobecné obchodné podmienky •

Poskytovateľ – spoločnosť Oáza relax, s.r.o., so sídlom Gener. Miloša Vesela 83, 034 01 Ružomberok

IČO:36832731,DIČ:2022445722, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Žilina,

Vložka číslo 19477/L, Oddiel: Sro

Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizuje zľavový program a v rámci toho zabezpečuje a prevádzkuje systém zavedenia, správy a užívania zľavových kariet.

• Kontaktné údaje poskytovateľa: email: oazarelax@gmail.com

• Zľavová karta „VIP CLUB“ (ďalej len zľavová karta) – zľavová karta, vydaná spoločnosťou Oáza relax,s.r.o. s určitou dobou platnosti. S vlastníctvom platnej zľavovej karty je spojené právo na poskytnutie určitých výhod. Na účely týchto VOP sa pod pojmom zľavová karta vždy rozumie platná a aktívna zľavová karta, ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak. Zľavová karta je individuálne určiteľná hnuteľná vec, ktorá má určitú hodnotu oceniteľnú v peniazoch. Zľavová karta je karta, ktorú obdrží zákazník na základe úspešnej registrácie u poskytovateľa a po zaplatení poplatku za jej vydanie. Zľavová karta slúži na identifikáciu zákazníka ako nositeľa práv spojených s jej vlastníctvom. Zľavová karta obsahuje meno zákazníka a dátum zakúpenia a začiatku platnosti zľavovej karty, ktorý je vlastníkom zľavovej karty. Zákazník ako vlastník zľavovej karty je účastníkom zľavového programu prevádzkovaného poskytovateľom.

• Zľavový program – program v rámci ktorého poskytovateľ umožní zákazníkovi uplatniť zľavy na služby jemu poskytované. Účasť v zľavovom programe vzniká nadobudnutím vlastníckeho práva k zľavovej karte.

• Zákazník – fyzická osoba, ktorá splnila podmienky poskytovateľa pre úspešnú registráciu ako zákazníka poskytovateľa, s ktorou bola uzatvorená dohoda o poskytnutí výhod, a ktorej bola vydaná zľavová karta. Zákazníkom je vždy spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

• Právo na poskytnutie výhod – právo spojené s vlastníctvom zľavovej karty, ktoré oprávňuje zákazníka využívať výhody

• Výhody – zľavy na služby poskytované poskytovateľom alebo iné vybrané služby poskytované poskytovateľa, ktoré sú spojené s vlastníctvom zľavovej karty poskytovateľa.

Druh výhody, ktorú je zákazník oprávnený čerpať je vždy zverejnený.

2.Uvodné ustanovenia

1. Tieto VOP vydáva poskytovateľ s cieľom úpravy podmienok a pravidiel využívania zľavového programu. Tieto VOP sú záväzné pre poskytovateľa a všetkých v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú. Zákazník zakúpením zľavovej karty prehlasuje svoj súhlas s VOP.

3./ Zaradenie do zľavového programu-  Poskytovateľ zaradí do zľavového programu len osobu, ktorá bola úspešne zaregistrovaná ako zákazník poskytovateľa a zaplatila poplatok za vydanie zľavovej karty podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa. Zákazník sa stáva účastníkom zľavového programu okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k zľavovej karte. Zákazníkom sa môže stať len fyzická osoba – spotrebiteľ. Každý zákazník má nárok na vydanie len jednej zľavovej karty. Zľavová karta je neprenosná a nemôže ju využívať iná osoba ako osoba na koho meno bola vydaná. Okamihom zaradenia zákazníka do zľavového programu získava zákazník právo na poskytnutie výhod v neobmedzenom rozsahu. Právo na poskytnutie výhod je viazané na vlastníctvo platnej zľavovej karty. Po skončení platnosti zľavovej karty právo zákazníka na poskytnutie výhod zaniká.

4./ Práva a povinnosti spojené s vlastníctvom zľavovej karty

1. Zľavová karta vydaná zákazníkovi je majetkom zákazníka.

2. Zákazník je jediným oprávneným nositeľom práva na poskytnutie výhod určených podľa aktuálnej a platnej prílohy VOP .

3. Zľavová karta je ihneď po jej doručení zákazníkovi aktívna a pripravená k použitiu pri uplatňovaní zliav a iných výhod a zákazník je oprávnený využívať všetky práva spojené s jej vlastníctvom.

4. Je výlučným právom zákazníka či výhody zľavového programu využije alebo nevyužije.

5. Zákazník je povinný zľavovú kartu chrániť pred jej stratou, zničením, poškodením alebo odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia zľavovej karty je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi. Poskytovateľ na základe žiadosti zákazníka, vydá novú zľavovú kartu za poplatok podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa. V prípade poškodenia karty , kde nie je možné identifikovať základné údaje o klientovi a karte, je nutné vydať novú kartu podľa aktuálneho cenníka. V prípade zneužitia karty neoprávnenou osobou, nesie zodpovednosť za prípadné škody v celom rozsahu zákazník.

6. S vlastníctvom zľavovej karty nie je spojený žiadny záväzok zákazníka odporúčať zľavový program poskytovateľa. Akúkoľvek inú činnosť, okrem uplatňovania práva na poskytnutie výhod, vykonáva zákazník výhradne na vlastnú zodpovednosť.

5/ Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP alebo cenník služieb jednostranne zmeniť z dôvodu zmeny politiky poskytovateľa v oblasti poskytovania výhod zákazníkom v rámci zľavového programu, alebo z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov, z dôvodu zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie v Slovenskej republike. Prípadné zmeny VOP alebo cenníka služieb zverejní poskytovateľ . Ak zákazník nesúhlasí so zmenou, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť v lehote dvoch týždňov a v tejto lehote je zároveň oprávnený na okamžité bezplatné odstúpením. 2.Poskytovateľ je oprávnený zrušiť platnosť zľavovej karty pri porušení podmienok jej používania alebo neoprávnenej manipulácie s kartou zákazníkom. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.2.2023

Príloha č.1 VOP zo dňa 01.02.2023

Cena VIP CLUB card za jej vydanie na obdobie 12 mesiacov od dátumu zakúpenia 35 € s DPH.

Cena za opakované vydanie karty pri jej strate alebo odcudzení (platnosť karty je totožná s dátum vydania pôvodnej karty) 10 € s DPH.

Poskytované zľavy:

Všetky estetické úkony (poskytovaná zľava je z ceny služby podľa cenníka) 20%

Všetky kozmetické úkony (poskytovaná zľava je z ceny služby podľa cenníka) 10%.

Danú zľavu nie je možné poskytovať na služby v akciovej alebo zľavovej cene, kombinovať zľavy, prípadne kumulovať zľavy. Poskytované zľavy môže využívať len držiteľ VIP CLUB karty podľa VOP, ktorú si môže  zakúpiť aj v deň ošetrenia.